דוח שנתי 49 לשנת 1998 ולחשבונות שנת הכספים 1997 >> דבר מבקר המדינה

 

דין וחשבון שנתי זה אשר יונח על שולחן הכנסת לפי סעיף 16(א) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח- 1958 [נוסח משולב], הינו הדוח השנתי הראשון שבחתימתי. נושאי הביקורת שבדוח נקבעו, ברובם, טרם כניסתי לתפקידי, ורובה של עבודת הביקורת בנושאים אלה נעשתה עד שנתמניתי לתפקיד, אולם הממצאים, המסקנות וההמלצות נקבעו כולם לאחר המינוי.

 

הדוח אמור להתפרסם בעיצומה של מערכת הבחירות לכנסת החמש-עשרה, שבסיומה יגיע לשיאו התהליך הדמוקרטי, בקיומן של הבחירות. אולם ראוי הוא לזכור ולהזכיר כי גם כשרועמים קולותיה של תעמולת הבחירות, לא שותקת הביקורת, וכי גם בהגישו את דוחותיו לעת הזאת אין מבקר המדינה יורד לזירה הפוליטית ואינו נוטל חלק בה. על מבקר המדינה להמשיך ולמלא את תפקידו כ"עין הציבורית", אשר פקוחה בכל עת על המינהל הציבורי, ואינה נעצמת בשל אירועים פוליטיים כלשהם. לעניין זה, דין אחד לדוחות כולם, הן אלה שקבע להם המחוקק מועד להגשה ולפרסום, הן אלה שמועד הגשתם ופרסומם נקבע מראש על ידי מבקר המדינה עצמו, בתכנית עבודתו. עצמאותו ואי-תלותו של מבקר המדינה, עליהם מבוסס אימון הציבור בו, מחייבים כי יידבק בעיקרון זה.

 

הקורא בפרקיו של הדוח יימצא ליקויים שהעלתה הביקורת, ובכלל זה באופן הטיפול בנזקקים ובחלשים שבאוכלוסייה.

 

מחובתם של הגופים המבוקרים לתקן את הליקויים, כראוי שייעשה במערכת שלטונית המשרתת את הציבור, וטובת האזרח וטובת המדינה לנגד עיניה.

 

תודתי לעובדי משרד מבקר המדינה המסורים, אשר עשו מלאכתם נאמנה ותרמו בעמלם להוצאת הדוח.

 

 

אליעזר גולדברג

מבקר המדינה ונציב

תלונות הציבור

ירושלים, כ"ב בניסן התשנ"ט

 8 באפריל 1999